BDAR
gdpr

Teisės aktai

ĮSTATYMAI, GALIOJANTYS SAUGOMOJE TERITORIJOJE

Anykščių regioninio parko direkcijos nuostatai   (Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-231 redakcija)

Anykščių regioninio parko nuostatai (patvirtinta 1999 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1407)

Anykščių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas  (patvirtintas 2008 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1292) 

Anykščių regioninio parko tvarkymo planas  (patvirtintas 2008 metų gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-699)

Anykščių regioninio parko apsaugos reglamentas (patvirtintas 2002 m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 410)

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (priimtas 1993 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I-301)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (priimtas 1991 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimu Nr. I-2223)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (priimtas 1994 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu, I-733)

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (priimtas 2013 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XII-407)

Lietuvos Respublikos miškų įstatymas (priimtas 1994 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. Nr. I-671)

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (priimtas 2019 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIII-2166)

Gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatai (patvirtinti 2018 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 116)

Bendrieji Buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai (patvirtinti 2004 m. kovo 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 276)

Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašas (patvirtintas 2017 m. balandžio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-305)

Nutarimas dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo (priimtas 1992 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimu Nr. I-2913)

 

Regioninį parką valdo biudžetinė įstaiga – regioninio parko direkcija.

Direkcijai vadovauja regioninio parko direktorius, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorius.

Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą, organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko teritorijoje atitiktų nustatytąją parko apsaugos ir naudojimo tvarką, turi kitas direkcijos nuostatų nustatytas teises ir pareigas.

Regioninio parko teritorijoje valstybinę gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos kontrolę pagal kompetenciją vykdo direkcija, kitos įgaliotos institucijos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-23