BDAR
gdpr

Dirbtinių nepratekamų vandens telkinių įrengimo vietos derinimas

DIRBTINIŲ NEPRATEKAMŲ VANDENS TELKINIŲ ĮRENGIMO VIETOS DERINIMO APRAŠYMAS

 Eil.   Nr.  Pavadinimas Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dirbtinių nepratekamų vandens telkinių įrengimo vietos derinimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Planuojant įrengti dirbtinį vandens telkinį valstybiniame parke, biosferos rezervate ar valstybinio rezervato buferinėje apsaugos zonoje, įskaitant šiose teritorijose esančias „Natura 2000“ teritorijas, dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta turi būti suderinta su valstybinio parko, biosferos rezervato, valstybinio rezervato direkcija.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą                                                

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m liepos  12 d įsakymas Nr. D1-590/3D-583 ,,Dėl dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

4.1. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos.

4.2. Raštiškas žemės sklypo bendraturčių sutikimas.

4.3. Prašymas (Prašymo forma pateikiama 11. punkte).

4.4. Informacija apie aprašo II skyriuje išdėstytų reikalavimų laikymąsi vykdant numatomą veiklą.

4.5. Dirbtinio vandens telkinio brėžinys, kuriame nurodomas planuojamas dirbtinio vandens telkinio gylis, plotas ir profilis.

4.6. Žemės sklypo planas su pažymėta dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta ir koordinatėmis.

4.7. Kita su dirbtinio vandens telkinio įrengimu susijusi informacija, kuri teikiančiam prašymą asmeniui atrodo svarbi.

4.8. Planuojant įrengti dirbtinį vandens telkinį melioruotoje žemėje, jo įrengimo vieta turi būti suderinta su savivaldybe, kuri patikėjimo teise valdo ir naudoja valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Nurodyti 4. punkte.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Anykščių regioninio parko direkcijos tarnautojas.

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Anykščių regioninio parko direktorius.

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

10.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 Prašymo forma

12. Priedas  Dirbtinių nepratekamų vandens telkinių įrengimo vietos derinimo paslaugos sekos schema.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-11