BDAR
gdpr

Planų programų ar planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „NATURA 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvadų rengimo ir teikimo paslauga

PLANŲ, PROGRAMŲ AR PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO POVEIKIO ĮSTEIGTOMS AR POTENCIALIOMS „NATURA 2000“ TERITORIJOMS REIKŠMINGUMO NUSTATYMO IŠVADŲ RENGIMO IR TEIKIMO PASLAUGOS APRAŠYMAS

Eil. Nr.  Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Planų, programų ar planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvadų rengimas ir teikimas.
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga apima:

2.1. Planų ir programų organizatoriaus (užsakovo) pateiktų dokumentų vertinimą ir poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvadų teikimą.

2.2. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) pateiktų dokumentų vertinimą ir poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvadų teikimą.

3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

3.1. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas.

3.2. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas.

3.3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.

3.4. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

3.5. Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 nutarimu Nr. 967.

3.6. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-06-23 įsakymu Nr. D1-311.

3.7. Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-22 įsakymu Nr. D1-255.

4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

4.1. Siekdami gauti paslaugą, nurodytą šio Aprašymo 2.1 punkte, planų ar programų organizatoriai (jų pasitelkti konsultantai), vadovaudamiesi Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo (toliau - Tvarkos aprašas) 23 ir 24 punktais, užpildo šio Tvarkos aprašo 1 priedo bendrąją bei A dalis ir pateikia Direkcijai (raštu ir skaitmeniniame formate). 

4.2. Siekdamas gauti paslaugą, nurodytą šio Aprašymo 2.2 punkte, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas, vadovaudamasis Tvarkos aprašo 30 punktu, užpildo šio Tvarkos aprašo 3 priedo bendrąją bei A dalis ir pateikia Direkcijai (raštu ir skaitmeniniame formate). 

5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Valstybės registruose arba kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose esanti informacija.

Esant poreikiui, Direkcija bendradarbiauja su kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis ir gauna iš jų informaciją, būtiną poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumui nustatyti.

6. Administracinės paslaugos teikėjas Direkcijos valstybės tarnautojas, kuris pagal pareigybės aprašymą atsakingas už Natura 2000 teritorijas.
7. Administracinės paslaugos vadovas Direkcijos vadovas.
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Planų, programų ar planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvada pateikiama per 20 darbo dienų.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
10. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga tarpinė
11. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

11.1. Aprašymo 2.1 punkte nurodytos paslaugos Plano ar programos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo forma pateikta Tvarkos aprašo 1 priede.

11.2. Aprašymo 2.2 punkte nurodytos paslaugos Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo forma pateikta Tvarkos aprašo 3 priede.

12. Priedas Administracinės paslaugos „Planų, programų ar planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas, išvadų rengimas ir teikimas“ sekos schema

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-09