BDAR
gdpr

Direkcijos veiklos tikslai ir funkcijos

Direkcijos veiklos tikslai:

1. Užtikrinti Anykščių regioniniame parke esančių Šventosios slėnio su senvagėmis, eroziniais atragiais ir raguvomis, Kurklių eroziniu cirku, Anykščių šilelio su Šventosios salpinėmis pievomis ir Budragaidžio liūninio tipo ežerėliu, Rubikių–Mūšėjaus ežeryno su salomis, Anykštos ir Virintos senslėnių, Storių takoskyrinio moreninio masyvo, kitų regioninio parko kraštovaizdžio biologinės įvairovės bei kultūros paveldo vertybių: Šeimyniškėlių, Liudiškių, Piliakalnio, Buivydų, Bijeikių piliakalnių, Burbiškio dvaro sodybos, Anykščių senamiesčio apsaugą;

2. Organizuoti ir/ar vykdyti sunaikintų ir pažeistų gamtos ir kultūros paveldo kompleksų bei objektų atkūrimą;

3. Sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose bei vietose, nustatytose regioninio parko planavimo schemoje (ribų ir tvarkymo planuose);

4. Vykdyti švietėjišką, muziejinę ir kultūrinę veiklą, propaguoti gamtos ir kultūros paveldą bei jų apsaugą.

 

Direkcija, siekdama savo tikslų, atlieka šias funkcijas:

1. Organizuoja, koordinuoja ir/ar vykdo regioninio parko kraštovaizdžio stebėseną (monitoringą) ir taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės bei kultūros paveldo vertybių išsaugojimu, rekreacine ir kita veikla, kaupia informaciją kraštovaizdžio kompleksų, gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugos, teritorijos rekreacinio naudojimo ir kitose srityse;

2. Organizuoja ir/ar vykdo saugomų buveinių ir rūšių stebėseną (monitoringą) Direkcijai priskirtose „Natura 2000“ teritorijose bei vertina saugomų buveinių ir rūšių apsaugos būklę;

3. Organizuoja, koordinuoja ir/ar vykdo regioninio parko kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo objektų apsaugą, teritorijos ar jos atitinkamų dalių pritaikymo lankymui, rekreacinį naudojimą, tvarkymą ir priežiūrą;

4. Pagal kompetenciją įgyvendina regioninio parko tvarkymo plano sprendinius;

5. Pagal kompetenciją vykdo regioninio parko ir jo buferinės apsaugos apsaugos zonos kontrolę;

6. Rengia, įgyvendina, administruoja, dalyvauja įgyvendinant ir administruojant projektus, finansuojamus įvairių fondų lėšomis;

7. Nustatytąja tvarka dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų rengimo bei derinimo procese;

8. Informuoja visuomenę apie regioninio parko kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės paveldo objektų būklę, rengiamas programas bei taikomas apsaugos ir tvarkymo priemones, numatomus regioninio parko apsaugos ir naudojimo režimo pakeitimus;

9. Įstatymų nustatyta tvarka organizuoja paslaugų, susijusių su Direkcijos veiklos tikslais ir funkcijų vykdymu, teikimą; teikia paslaugas pagal kompetenciją;

10. Įstatymų nustatyta tvarka aptarnauja lankytojus;

11. Vykdo švietimo veiklą, įskaitant neformaliojo ugdymo veiklą gamtosauginėse ir kraštovaizdžio apsaugos programose, kartu su švietimo įstaiga rengia ir vykdo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimo programas gamtos apsaugos ir paveldo apsaugos, kultūros srityse;

12. Teisės aktų nustatyta tvarka rengia regioninio parko strateginio planavimo dokumentus (veiklos ir veiksmų planus, tvarkymo tikslines ir kitas programas);

13. Pagal kompetenciją vykdo planavimo ir statybos organizatoriaus (užsakovo) funkcijas, kai Direkcija rengia detaliojo ir specialiojo planavimo dokumentus ir statybos projektus;

14. Rengia ir teikia Tarnybai Direkcijos metinės veiklos planus ir ataskaitas, teikia pasiūlymus Tarnybai Direkcijos finansiniams ištekliams formuoti;

15. Rengia pasiūlymus Tarnybai dėl teisės aktų pakeitimų, reikalingų Direkcijos tikslams pasiekti;

16. Teikia informaciją ir konsultuoja savo kompetencijos klausimais regioninio parko žemės valdytojus, naudotojus, kitus fizinius ir juridinius asmenis;

17. Organizuoja švietėjiškus, kultūrinius renginius, propaguoja ir remia krašto materialios ir dvasinės kultūros paveldą, jo apsaugą, vykdo muziejinę veiklą;

18. Bendradarbiauja su Tarnybos, Aplinkos ministerijos struktūriniais padaliniais bei jai pavaldžiomis institucijomis, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniais padaliniais, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir jos padaliniais, Valstybiniu turizmo departamentu prie Ūkio ministerijos, kitomis valstybės ir savivaldos institucijomis, taip pat vietos bendruomenėmis, visuomeninėmis organizacijomis;

19. Pagal kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

20. Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;

21. Pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja asmenų skundus, pranešimus ir prašymus;

22. Vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-04